Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Lappecodicillen

Grensetraktaten i 1751 mellom Norge og Sverige hadde et medfølgende tillegg knyttet til seg, Lappecodicillen. Denne blir også kalt for samenes Magna Carta.

Major Schnitler hadde fått et godt innblikk i reindriftssamenes livsvilkår, og han forsto at deres flyttinger var basert på en økologisk nødvendighet.

Lappecodicillen er den første lovgivningen angående reindriften. Den er en gjensidig traktat mellom de to riker som garanterte samene de rettigheter som de hadde fra tidligere av. Den fastslo videre at reindriftssamene i kraft av gammel sedvane fortsatt kunne bruke sine gamle flyttruter på tvers av grensene. Mange hadde sommerbeiter på norsk side, og vinterbeitene på svensk side. Med Lappecodicillen kunne de fortsette med denne livbergingsformen uten omsyn av statsborgerskap. Begge rikene forplikter seg gjennom codicillen å beskytte samenes sedvanerett til sine tradisjonelle bruksområder.

En vet at alt på midten av 1500-tallet brukte enkelte samer bestemte områder i kraft av gammel sedvane. Denne sedvanen var så sterk at selv domstolene respekterte den.

Flere rein blir melket av mennesker på fjellet. Spisst fjell i bakgrunnen.Akvarell av Hans Johan Fredrik Berg. Malt i august 1863. Reinmelking, Troms.

I statsrettslig henseende er § 30 i Lappecodicillen av vesentlig betydning. Her heter det at de enkelte land ved dette ikke tilståes noen jurisdiksjon eller rett over det annet land. Grensen som ble fastlangt i 1751 skal stå ved makt i all fremtid. Det gjelder både samene og deres distrikter og de øvrige undersåtter i de to land.

Lappecodicillen er med dette knyttet direkte opp mot grensetraktaten og kan ikke endres eller sies opp uten at også grensetraktaten sies opp.

Les Lappecodicillen i sin helhet

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Grensetrekking og kolonisering / Grensetrekking / Grensekommisjoner / Lappecodicillen
Grensetrekking
Østsamene
Næringsliv
Kolonisering
Befolkningsutvikling
Misjonering
Samisk rettsoppfatning