Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Thomas von Westen

Samisk utdanningshistorie er kompleks og fra tidlig 1700-tallet nært knyttet til strømninger innenfor kirka.

Et viktig moment i Luthers reformtanke var morsmålets betydning for å forstå kristendommen. Denne ideen fulgte også den kjente misjonæren Thomas von Westen.
Hans misjonstanke var ikke å skåne samene, men forandringen skulle skje på samenes premisser, iallfall språkmessig.

For å gi både lærere, prester og misjonærer tilstrekkelig samiskkunnskaper, ble det opprettet en slags utdanningsinstitusjon i 1717, Seminarium Scholassticum, som i 1752 ble erstattet av Seminarium Lapponicum.

Les om Seminarium Lapponicum på Trondenes hos Høgskolen i Tromsø

Kirka ble en viktig pådriver for at kristendommen skulle nå ut til flest mulig barn, noe som videre resultert i innføringen av allmenn skoleplikt rundt midten av 1700-tallet.

Thomas Von Westen, som ble kalt "samenes apostel", representerte ei ny holding til misjoneringa blant samene. Den var i opposisjon til blant annet biskopen i Trondheim, som hadde hovedansvaret for det religiøse livet nordpå.

Thomas gjorde tre omfattende reiser fra 1716 til 1723 i samiske områder, fra Nordland til Øst-Finnmark. Innsatsen i misjoneringa ble blant annet rettet mot noaidene og deres trommer. Bekjennelse ble viktig i dette arbeidet, som var i god pietistisk ånd. Å få samene til å erkjenne og derpå avsverge sin hedniske tro var lettere nå som dødsstraff for trolldomskunstner var avskaffet.

Som et produkt av den nye pietistiske retninga, startet han en privat misjonsskole i Trondheim i 1717, Seminarum Scholasticum, for utdannelse av samemisjonærer. I 1752 ble misjonærskolen den mer kjente Seminarum Lapponicum.

Misjonærene skulle drive allmenn undervisning og kristning blant samene på samisk. Men selv om interessen for samisk språk og kultur var økende i embetsstanden, var også en nedlatende holdning til det samene sto for. Denne fordømmende holdningen til samisk kultur, og mest av alt deres naturreligion, var mye av drivkraften til at myndighetene ville sette inne et krafttak i kristningsarbeidet. Så sterk var denne drivkraften at det i 1714 ble opprettet et eget misjonskollegium i København.

Den samme holdninga og politikken finner vi igjen i svensk lappmark. Lappmarksprester blir utdannet ved misjonærskolen i Lycksele. Å drive kristnings- og opplysningsarbeid i de vidstrakte skogsområdene i svensk og finsk Lappland var meget krevende og ingen økonomisk gullgruve for prestene. Samene som passet sine reinflokker var hele tida på farten og vanskelig å kontrollere.

Les om den tidlige kirkens tid hos Roald Kristiansen

Den svenske kirka ønsket seg en mer bofast jordbruksbefolkning som lettere var å få i tale og som ville gi bedre utkomme for de geistlige. På dette grunnlaget var det sammenfallende interesser mellom den svenske stat og kirka. Det var viktig både for den svenske og den dansk-norske staten å inkludere samene i de respektive svenske og norske kirkene.  Politisk ville dette kunne brukes i de kommende grenseforhandlingene som tok til etter avslutningen av Den store nordiske krig i 1720.


Les om skolegang for samiske barn og unge

Les om misjoneringshistorie i boka Samisk skolehistorie 3

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Grensetrekking og kolonisering / Misjonering / Thomas von Westen
Grensetrekking
Østsamene
Næringsliv
Kolonisering
Befolkningsutvikling
Misjonering
Samisk rettsoppfatning