Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Handelssystemene

Handelen på Nordkalotten ble styrt fra tre områder.

Birkarlene fra Bottenviken kom nordover langs de store vassdragene om vinteren og handlet med samer i store deler av området. Russerne med sine baser rundt Kvitsjøen drev handel helt fram til Tana i vest, mens nordmennene kontrollerte og handlet langs kysten og østover langs kysten av Kolahalvøya. Derfor fikk vi ei overlapping av handelsinteressene i store deler av området.

Trykk på kartet for større kartKart etter Lars Ivar Hansen i Ottar 4/82.


Handelssystemer på Nordkalotten omlag 1550-1600

Trykk på kartet for større kart


Firkant = Instituerte eksporthavner/kjøpesteder/byer (laga hamnar)
Sirkel = Tettsteder, blant annet fiskevær
Trekant = Innslag av "fremmde" kjøpmenn/borgere i sommerhalvåret

Kart etter Lars Ivar Hansen i Ottar 4/82.

Produktene som eksporteres ut av området er først og fremst skinnvarer og pelsverk, men etter hvert øker etterspørselen etter tørrfisk på det europeiske markedet noe kystsamene hadde rikelig av. Derfor ble det spesielt stor konkurranse mellom norske handelsmenn og de svenske birkarlene om denne lukrative handelen. Striden gikk helt til topps i rikspolitikken og endte til slutt med krig mellom Danmark/Norge og Sverige (1700-1721).

I og med etableringa av reinnomadismen (ca. 1600) endrer handelsmønstret seg. Samene som flytter med reinen til sommerbeitene ved kysten, har også med seg handelsvarer som de byr frem. Dermed overtar de etter hvert den handelen som birkarlene drev vinterstid og vi får etablert sommermarkeder fra midten av 1600-tallet, og spesielt på 1700-tallet.

Trykk på kartet for større kart

Oversikt over markeder på Nordkalotten. Kart etter Lars Ivar Hansen i Ottar 4/82.

Disse markedene ble i hovedsak etablert i fjordstrøkene i Nordland og Troms. Produktene som ble importert til Nordkalotten var i hovedsak korn, salt, smør og jernvarer. Svenske jernvarer var spesielt ettertraktet.

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Middelalder / Handel / Handelssystemene
Siida-systemet
Næringsliv og organisering
Skifte i næringsgrunnlag
Skattelegging og kolonisering
Handel