Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Oppgaver

Folk og grenser på Nordkalotten

1. Hvilke livsbetingelser møtte det første jegerfolket som kom til kystene av Nord Norge da isen trakk seg tilbake?
2. Hva er a) muddinger? b) bogasteller? c) hellegroper?
3. Lag et kart over Nordkalotten og merk av de historiske stedene som er nevnt i teksten.
4. Hvor kom bikarlene fra og hvilke næringsinteresser hadde de?
5. Hva var grunnlaget for dannelsene av siidaer?
6. Hvordan ble grensene satt?
7. Hvordan var siidaene organisert?
8. Gi ei kort utgreiing av ”skattelegginga” på Nordkalotten i jernalder og vikingtid.
9. Hvordan utviklet skattelegginga av samene seg i middelalderen?
10. På hvilke måter markerte og styrket statsmakten den norske koloniseringa i nord?
11. Hva var årsakene til svenskenes økende interesse for nordområdene fra 1500-tallet?
------Gi eksempler på svenske framstøt.
12. Drøft årsaker til at vi fikk en overgang fra veidekultur til reindriftsnomadisme på 1500-
------1600-tallet.
13. Drøft følgende hypotesen: Fastsettinga av grensen mellom Danmark/Norge og
------Sverige/Finland på Nordkalotten baserte seg kun på statsmaktenes interesser.
14. Gi ei vurdering av Lappecodicillens betydning.


Veidesamfunnet/ siida-samfunnet

1. Hvorfor kan man si at Ottars beretning er en viktig kilde i samisk historie?
2. Hvilke andre kilder er viktige for å forstå og dokumentere denne tida?
3. Hva mener man med begrepet siida i samisk historisk sammenheng?
4. Hvordan var siidaene organisert?
5. Gjør rede for veidesamfunnets livberging?


Skattlegging og kolonisering

1. Ta for deg skattelegginga av samer. Det som da er interessant å vite, er hvem (hvilke stater) krevde inn skatter hvor (hvilke deler av Sameland) og hvorfor (den egentlige hensikten med økt aktivitet i nord).
Det er også interessant å se på hva som ble brukt som skattebetaling i de ulike områdene.

2. Dernest er det interessant å se på hvilke stater bygde kirker hvor, fordi kirkebygging ble en del av statenes kamp om Sameland.  Se nøye på kartet med kirkebygging. Deretter er det spennende å sammenligne skatteoppkrevingskartene med kirkebyggingskartene og se om du finner noen sammenhenger.

3. Mange tror at samene i middelalderen levde temmelg isolert uten kontakter med andre folk. Hvis du leser det som står om handel ( under valget middelaldrern), vil du finne ut noe annet. Du finner også handelskart som underside. Jeg vil du skal fortelle hvilke handelsvarer som var viktige og hvem samene handlet med.


Førkristen samisk religion

1. Er samisk førkristen religion en animistisk religion?
2. Hvem er de viktigste samiske guddommer og hvorfor?
3. Hva kjennetegner den samisk noaiden og hvordan brukte man runebommen?
4. Offer til gudene, hva, hvem, hvor, nårtid, hvorfor?
5. Hvordan forestilte man seg livet etter døden?
6. Fortell lit tom bjørnejakten og dens rituelle betydning.


Oppgaver knyttet til Lappecodisillen

1. Hva er lappecodisillen?
2. Nevn noen punkter i lappecodisillen som er av særlig betydning for reindriftsnæringa.
3. Lappecodisillen er aktuell også i dag. Hvorfor?


Fornorskningstida

1. Nårtid ca. er den perioden som vi kaller for den hardeste fornorskingstida.
----Hvem stod for denne fornorskninga?
2. Hvorfor fornorskning? Punkt opp noen grunner.
3. Hvilke grep brukte man for å fornorske?  Nevn i punkter noen vellykkede
----fornorskningstiltak.
4. Velg deg en av fornorskninginretningene fra oppgave 3 og skriv litt nærmere om den.

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
KOMPETANSEMÅL
Du er her: Forside / Oppgaver